Regulamin aukcji

1. Ceny podane w katalogu są cenami wywołania. Do ceny wylicytowanej doliczana będzie opłata organizacyjna w wysokości 7%.

2. Prowadzący aukcję ustala tzw. postąpienie w licytacji i ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów wystawionych do sprzedaży bez podania przyczyny.

3. W przypadku uzasadnionego sprzeciwu co do oferty kończącej licytację wyrażonego przez uczestnika licytacji bezpośrednio po jej zakończeniu, prowadzący aukcję ma prawo do ponownego przeprowadzenia licytacji lub do jej kontynuowania.

4. Do udziału w licytacji, prócz jej uczestników obecnych na sali aukcyjnej, upoważnione są również osoby, które złożyły polecenie kupna (tzw. pocztę aukcyjną) najpóźniej na 24 godz. przed rozpoczęciem licytacji. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za właściwą realizację zleceń pisemnych, które napłynęły po tym terminie. Polecenie kupna, o którym mowa powyżej, przyjmujemy wyłącznie w formie pisemnej (list, fax, e-mail).

5. W zamówieniach pocztowych prosimy podać: numer pozycji, nazwisko autora, pierwsze słowo tytułu oraz najwyższą oferowaną cenę (limit) bez opłaty organizacyjnej. Wysokość limitów oraz nazwiska osób (lub instytucji) biorących udział w licytacji drogą korespondencyjną są informacjami poufnymi. W imieniu tych osób i instytucji w licytacji będzie uczestniczył upoważniony przedstawiciel antykwariatu.

6. Zakupione pozycje wysyłamy pocztą (doliczając opłaty związane z wysyłką): dla instytucji – kredytowo, dla osób prywatnych – za pobraniem bankowym.

7. Prosimy o przestrzeganie 7-dniowego terminu płatności od daty otrzymania rachunku za zakupione pozycje. Po tym terminie naliczane będą ustawowe odsetki.

8. Osoby odbierające pozycje osobiście zobowiązane są wykupić je w ciągu 7 dni od daty aukcji. Po tym terminie naliczane będą ustawowe odsetki.

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykluczenia z aukcji osób, które nie wywiązują się z przyjętych zobowiązań.

10. Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Narodowa korzystają z prawa pierwokupu po cenach wylicytowanych.

11. Nabywca może w terminie 14 dni od dnia aukcji odstąpić od umowy kupna w przypadku, gdy opis katalogowy pozycji w sposób ewidentny odbiega od stanu fizycznego. W sprawach spornych roszczenia nabywcy zostaną uwzględnione po dostarczeniu przez niego wiarogodnej ekspertyzy w tym terminie.

12. Organizator, z zastrzeżeniem punktu 11, nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i wady prawne licytowanych pozycji, co nie wyłącza roszczeń wobec sprzedającego.

13. Wykorzystanie opisów bibliograficznych oraz materiału ilustracyjnego zawartego w katalogu jest możliwe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Antykwariatu “Rara Avis”.

14. Zasady wywozu materiałów bibliotecznych za granicę reguluje ustawa z dn. 18 marca 2010 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Jej tekst dostępny jest na stronie Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich

15. Antykwariat przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 tysięcy euro

16. Uczestnik aukcji wyraża zgodę na otrzymywanie, w tym pocztą elektroniczną, korespondencji handlowej i marketingowej antykwariatu.

W razie pytań zapraszamy do skontaktowania się z nami

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości